radykalne wybaczanie, wybaczenie, Colin Tipping

strona gwna

runiczna mitologia, historia

futhark - alfabet runiczny

jak zrobi wasny futhark

magia runiczna

skrypty, talizmany, amulety

bindruny

gimnastyka runiczna

ksiki o runach

wrenie z run - rozkady

runy - astrologia - tarot

ciekawe linki


omwienie runy - fe, feu, feh, foeh, feoh, faihou, faihu, fehufehu
omwienie runy - ur, uruz, urus, our, ourr, ourouzuruz
omwienie runy -durisaz, thurisaz, thurs, thiuth, thauris, thora, thorn, thurs, thursi, thurisar, dorn, thuris, tauris, donar, thunsazdurisaz
omwienie runy -ansuz, asuz, os, ansur, ansur, unsur,oss, s, ass, aza, asansuz
omwienie runy -raido, raidho, rad, ried, raidu, rit, raidha, radh, reid, reidhraido
omwienie runy -kaunan, kenaz, kauna, cen, ken, kaun, kusma, kustna, cn, kano, kaunazkenaz
omwienie runy -gebo, gyfu, geofu, giba, gyfu, gip, gebugebo
omwienie runy -wunjo, wunio, wunju, wyn, wynn, wenne, winja, winia, wendwunjo
omwienie runy -hagla, hagalaz, haglaz, hagl, hoegl, hagall, haal, haegl, hell, hagalla, haghagal
omwienie runy -naudiz, naudhiz, nauths, nied, nyd, naudh, nauthiz, not, nied, naut, nyd, naudnaudiz
omwienie runy -isa, eisaz, isaz, is, isar, is, iiz, issisa
omwienie runy -jera, jara, jr, gera, gr, aar, r, jeranjera
omwienie runy -perdo, petrio, petro, perthro, perd, petra, peodro, pairthra, peordh, peorth, perthu, peorthpetro
omwienie runy -iwaz, eiwaz, eihwaz, eoh, eyz, egeis, yr, eiwhas, oh, ihwar, yo, yeriwaz
omwienie runy -algiz, eolhx, elhaz, yr, algir, alga, algis, eolh, ihwar, algir, eolchalgiz
omwienie runy -sowelo, sowello, sowilo, sowelu, saugil, sighel, sigil, sol, sowilu, sigel, sauil, segel, sailorsowelo
omwienie runy -tiwaz, teiws, tir, tiu, tyr, teiwaztiwaz
omwienie runy -berkano, bairkan, beorc, bjarkan, berkanan, berkana, bjarkan, brica, bairkan, beoroberkano
omwienie runy -ehwaz, eh, eihwaz, egeis, eoh, eh, algiz, algis,eolh, ihwarehwaz
omwienie runy -mannaz, manna, mann, madhr, man, madrmannaz
omwienie runy -laukaz, laguz, lagu, laaz, lagus, lgrlaukaz
omwienie runy -ingwaz, ing, inguz, ingus, enguz,engus, iggws, ing, Yngviingwaz
omwienie runy -othala, othal, thel, dhal, odala, othel, ethel, othalan, othila, ural odala
omwienie runy -dagaz, daeg, dags, doeg, dagr, dagdagaz
omwienie runy -wyrd, yrwyrd

© Lesawa Jaworowska
Wszystkie teksty oraz zdjcia znajdujce
si na tej stronie s chronione prawem autorskim.

Chcesz byc informowany o nowociach i terminach warsztatw? Zapisz si na list.

Zgadzam si z Polityk Prywatnoci

 

Poniej przedstawiam bardzo ciekawy artyku dotyczcy magii.
Jeli chodzi o magi run, to podstawowe jej techniki zostay omwione na podstronie skrypty, talizmany, amulety oraz bindruny i gimnastyka runiczna. Wrenie z run - to take runiczna magia.

Zapraszam do lektury!

Wszelka skuteczna magia opiera si na trzech podstawach: wyobrani, emocjach i odczuciach. Wszystko inne - wszystkie sowa, gesty, narzdzia i stroje, wymylne krgi i sprzty - suy wycznie umocnieniu i zogniskowaniu tych trzech zdolnoci. Jeli ktrej z nich brakuje, przedsiwzicie przypuszczalnie si nie powiedzie, ale opanowawszwy biegle wszystkie trzy, mona obej si bez praktycznie wszystkich innych rzeczy, ktre wedug niektrych s absolutnie niezbdne w praktyce magicznej.

Spord tych trzech czynnikw to emocje napdzaj cae przedstawienie; emocje pochodzce z wntrznoci, nie z serca. Pjd nawet dalej: moc, ktra stoi za magi, to nawet nie tyle emocje (uczucie), co namitno. Namitno w sensie przemonego pragnienia, eby zetkn si z tym, co si inwokuje; pragnienia, ktre nie nakada na ten kontakt adnych ogranicze, ale jest tak jednostronne, e w jego zasig wchodzi tylko ta jedna inwokowana moc. I namitno w sensie bezgranicznego entuzjazmu dla poczyna, przy pomocy ktrych dy si do osignicia tego kontaktu. Przyznaj, jest to przypadek wyidealizowany. Ale im bardziej si do niego zbliy, choby na kilka chwil, tym wiksza szansa, e przedsiwzicie si uda.

Ta szczeglna, dca do kontaktu namitno wytwarza magiczn wi pomidzy magiem a tym, co ten mag inwokuje - albo poszerza j i wzmacnia, jeli taka wi ju istnieje. Emocje cakiem dosownie tworz midzy nimi co jakby kana czy ppowin, przez ktr mog w obie strony przepywa energia i wiedza. Wi staje si tym silniejsza, im silniejsze s emocje i im mniej energii marnuje si na zabkane myli i rozpraszanie uwagi. Tak wic najbardziej podana jest jednostronna koncentracja.

Do tego ograniczenia, jakie mag nakada na upragniony kontakt staj si ograniczeniami samej wizi, zmniejszajc jej "przepustowo". Jeli mag bdzie si upiera, eby duchowa moc czy istota zamanifestowaa si w pewien konkretny sposb, to szanse na jej pojawienie si bd mniejsze - albo manifestacja bdzie sabsza. Ale w przypadku bezwarunkowego pragnienia doprowadzenia do kontaktu prawdopodobiestwo reakcji bdzie znacznie wiksze, a kiedy ju reakcja si pojawi, bdzie silniejsza. Jeeli wic mag odprawiajcy rytua w celu zdobycia pienidzy pragnie, by pojawiy si one w postaci czeku, szanse, e mu si uda, s znacznie mniejsze, ni gdyby by gotw przyj je w kadej formie.

W swej najdoskonalszej postaci ta bezwarunkowa namitno staje si niemal nieodrnialna od tego, co nazywa si Mioci Bo - od najbliszego transcendentalnemu stanowi matczynego aspektu boskoci stanu, jaki da si (w wiatach manifestacji) osign. Taka namitno przeradza si w stan czystego zwizku, czystej Mioci, w ktrym zacieraj si wszelkie rozgraniczenia. Znika tak natura maga, jak i natura inwokowanej istoty, obie bez reszty zatracone w czcej je wizi.

Wyobrania to rodek (czy raczej umoliwienie dziaania rodkowi), dziki ktremu magia przynosi efekty. Wszystko wskazuje na to, e osobista wyobrania pynnie wtapia si w wiato astralne, w rozleglejszy magiczny wszechwiat; nie da si jednoznacznie wskaza granicy, za ktr koczy si jedno, a zaczyna drugie. Obiekt, ktry by pocztkowo tworem czysto wewntrznym - zbudowanym i podtrzymywanym przez wyobrani maga, napdzanym si jego emocji - moe przenie si w wiato astralne i zacz y swoim wasnym, niezalenym od jego twrcy yciem. Moe gromadzi pewien rodzaj magicznej mocy albo sta si dla niej naczyniem i zacz oddziaywa na swojego twrc (albo innych ludzi) na sposoby, do ktrych nie wystarczy sama tylko wyobrania maga.

Bywa te na odwrt: istoty i moce funkcjonujce na poziomach, ktrych mag jeszcze nie postrzega, mog mu si ujawni poprzez jego biern, nastawion na odbir wyobrani, uwiadamiajc mu istnienie innych wiatw dowiadczenia i wprowadzajc go w nie.

Wykorzystywane w magii symbole to ksztaty, ktre po wyobraeniu ich sobie wykazuj tendencj do cigania ze wiata astralnego pewnych konkretnych rodzajw mocy, zawonych jeszcze przez intencj maga. W rezultacie ksztat naczynia decyduje o tym, co mona w nim umieci; proste figury geometryczne (takie jak pentagram i heksagram) przycigaj stosunkowo czyste, podstawowe moce; zoone symbole (na przykad godformy ) przycigaj odpowiednio zoone kombinacje mocy.

Kiedy mag rzutuje wizerunek symbolu na swoje otoczenie, powstaje magiczna przestrze, w ktrej panuj warunki nakaniajce wiato astralne do zgodnoci z tym symbolem. Obszar ten staje si bardziej atrakcyjny dla inwokowanych rodzajw mocy, wygodniejszy dla istot magicznych, ktrych natur odzwierciedla dany symbol. wiat magicznych mocy i wiat maga przecinaj si wtedy, umoliwiajc wzajemne oddziaywanie.

(Szczegowy opis praktyk sucych rozwiniciu wyobrani i stworzeniu magicznej przestrzeni oglnego uytku mona znale w moim artykule A Short Course in Scrying. Niniejszy tekst pokazuje na konkretnym przykadzie, jak wykorzystuje si te dwie rzeczy w sceremonializowanych rytuaach.)

Trzecim filarem i ostatecznym kluczem do osignicia sukcesu w magii jest co, co nazywam czuciem albo odczuciem. eby spowodowa faktyczne zajcie podanych warunkw, trzeba wytworzy w sobie wraenie czy te odczucie, e stworzone przy pomocy wyobrani obiekty s rzeczywiste, a cel operacji ju zosta osignity. Kiedy w magicznym wszechwiecie postpuje si tak, jakby jaka rzecz bya rzeczywista, staje si ona rzeczywista. To odczucie rzeczywistoci jest takim pocigniciem za cyngiel, ktre wyrzuca symbol z wyobrani w wiato astralne.

atwo to opisa, ale wyglda na to, e w praktyce to wanie ten trzeci czynnik przysparza wikszoci ludzi najwicej trudnoci. Winne jest zwykle intelektualne zwtpienie ("Przecie wiem, e tylko to sobie wyobraam") albo rnego rodzaju lki (na przykad "A co jeli od tego zwariuj?") Mag musi na czas trwania operacji bezwzgldnie usun jedno i drugie ze wiadomoci. Kiedy skoczy prac, moe sobie wtpi i dre ze strachu, ile mu si podoba; pewna domieszka zwtpienia i krytycznego podejcia jest w tedy cakiem zdrowa i na miejscu. Ale w czasie rytuau musi by cakowicie skupiony na odczuwaniu (nie myleniu!), e to, co tworzy, jest realne.

Niektrzy mog si obawia, e myl, wedug ktrej "wiara przenosi si na rzeczywisto" jest w istocie form autohipnozy czy oszukiwania samego siebie poprzez zmniejszenie zdolnoci do krytycznego mylenia. Tych obaw pozwala si pozby odprawienie rytuau z autentycznym powodzeniem. W ktrym momencie operacji zostaje przekroczony pewien prg: sia inwokacji wywouje (silniejsz od niej) reakcj pochodzc skd z zewntrz maga. Wydarzenia w jego magicznej przestrzeni zaczynaj y wasnym yciem, przynajmniej czciowo niezalenym od jego woli. I - co najistotniejsze - zaczynaj przejawia intensywno, bogactwo i faktur, ktrych wytworzenie przy pomocy samej tylko wyobrani jest po prostu niemoliwe, choby si byo i najbieglejszym w posugiwaniu si ni. Raz tego dowiadczywszy, nawet sceptyczny umys bdzie musia przyzna, e wydarzenia te s w pewnym sensie "rzeczywiste", nawet jeeli nie s rzeczywiste w tym samym sensie co bardziej przyziemne zdarzenia.

A zatem eby magia dziaaa skutecznie, emocje musz wytworzy wi z zewntrznym wszechwiatem magicznym, wyobrania musi zogniskowa t wi, skupiajc j na wyznaczonym celu, a odczucie musi potwierdzi realno podanych rezultatw. Peen sukces nie nadejdzie za pierwszym razem; u wikszoci ludzi nawet nie za pidziesitym. Uwarunkowanie umysu do waciwego przeprowadzania praktyk magicznych wymaga czasu. Ale ju osignicie jednego sukcesu sprawia, e kolejne przychodz czciej.

Cao artykuu tutaj.

Benjamin Rowe PODSTAWOWE UMIEJTNOCI MAGICZNE
Z angielskiego tumaczya: Maja
[komentarze .K. - czyli Frater Kluska]